0471-2328549, 2327276, 2333790

സ്കൂള്‍ലൈബ്രറി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലേക്കു വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

പുസ്തകലിസ്റ്റ്

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT