0471-2328549, 2327276, 2333790

ഇപ്പോള്‍ ടെണ്ടറുകളൊന്നും നിലവിലില്ല. ടെണ്ടറുകള്‍ വരുന്ന സമയത്ത് അവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 

 

മറ്റ് ഡൌണ്‍ലോഡുകള്‍

 

ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെയില്‍സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം 

ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെയില്‍സ് പ്രൊമേട്ടേഴ്സിനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകള്‍

 

 

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT