കത്തിരിക്കക്കഥകൾ

കത്തിരിക്കക്കഥകൾ

Description

നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. ഓരോ പച്ചക്കറിയുടെയും വിശേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയ കഥയുമെല്ലാം രസകരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്