പൂജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ

പൂജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ

35.00

രചന
ചിത്രീകരണം
നീന സബ്നാനി

SKU: ISBN 978-81-907460-4-7 Category:

Description

പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു പിന്നിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍
… പണ്ടു പണ്ട് ആരും എണ്ണാറില്ലായിരുന്നു! എണ്ണിയിരുന്നവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതോ വടികളും കല്ലുകളും. ചിലര്‍ നിലത്തും മരത്തിലും വരച്ചിടും. മറ്റുചിലര്‍ തലചൊറിഞ്ഞ് ആലോചിക്കും. പെറുവിലെ ഇന്‍ക വംശക്കാരെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ ചരടില്‍ കെട്ടുകളിട്ടാണ് എണ്ണിയിരുന്നത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൂജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *