ഭരണസമിതി

ചെയര്‍മാന്‍

 ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ

(ബഹു.സാംസ്കാരികവകുപ്പു മന്ത്രി )

വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍

ശ്രീമതി മിനി ആന്റണി ഐ എ എസ്

(സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരികവകുപ്പ്)

മെംബര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

(ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

 
– ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങള്‍ –

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്
ഡയറക്ടര്‍, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, തിരുവനന്തപുരം
– അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങള്‍ –

ശ്രീ റൂബിന്‍ ഡിക്രൂസ്
ശ്രീ ടി കെ നാരായണദാസ്
ഡോ. എന്‍ കെ ഗീത
ശ്രീ ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍
ശ്രീ പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ശ്രീ സി ആര്‍ ദാസ്
ശ്രീ രാജേഷ് എസ് വള്ളിക്കോട്
പ്രൊഫ. അമൃത
ശ്രീമതി ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി
ശ്രീ വാസു ചോറോട്
ശ്രീ എം കെ മനോഹരന്‍
ശ്രീ ആലിന്തറ ജി കൃഷ്ണപിള്ള
ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പള്ളിത്തോട്
ശ്രീ നാരായണൻ കാവുമ്പായി
ശ്രീ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ശ്രീ മണമ്പൂർ രാജൻബാബു