വിലാസം

വിലാസം

കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംസ്കൃത കോളേജ് കാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം
പിന്‍  695 034
ഇൻഡ്യ

director@ksicl.org
0471-2327276, 2333790
8547971483

മറ്റ് ഇമെയിലുകള്‍

office@ksicl.org, contact@ksicl.org (ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കത്തുകള്‍)
sales@ksicl.org (വില്പനസംബന്ധമായ കത്തുകള്‍)
thaliru@ksicl.org (തളിര് മാസികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകള്‍)
cash@ksicl.org (സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകള്‍)
books@ksicl.org (പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകള്‍)
media@ksicl.org, news@ksicl.org (വാര്‍ത്ത, ചിത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ)
web@ksicl.org (വെബ്‍സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകള്‍)
enquiry@ksicl.org (പൊതുവായ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും)