റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്

എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കു നടന്ന അഭിമുഖപരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്.