തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: രജിസ്ട്രേഷന്‍ 2021 ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടി

കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താനുള്ള തീയതി 2021 ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ജൂനിയര്‍-സീനിയര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി 2500 ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 16 ലക്ഷം രൂപ ഈ വര്‍ഷം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായി വിതരണം ചെയ്യും. 5, 6, 7 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തിലും 8, 9, 10 ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തിലുമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് റാങ്കുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10,000/-, 5000/-, 3000/- രൂപയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. ജില്ലാതല വിജയികള്‍ക്ക് 1000/-, 500/- രൂപ എന്നിങ്ങനെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സാഹിത്യാഭിരുചി, ചരിത്ര വിജ്ഞാനം, പൊതു വിജ്ഞാനം, തളിര് തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ. 200/- രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തളിര് മാസിക ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി നല്‍കും. https://scholarship.ksicl.kerala.gov.in/ എന്ന വിലാസത്തിലൂടെ തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് പണമടച്ചും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 8547971483 നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Leave Comment