ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്, ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്, ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.