കെ എസ് ഐ സി എൽ – സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത പ്രിന്ററുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കെ എസ് ഐ സി എൽ – സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത പ്രിന്ററുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.