ഇ-ടെണ്ടർ – അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു 2022

ഇ-ടെണ്ടർ – അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു 2022

ഇ-ടെണ്ടർ അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ അച്ചടി നിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലും സമയബന്ധിതമായും പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള പ്രസ്സുകാർ അവരുടെ നിരക്ക് 9-05-2022 11.00 AM നു മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിന്റിങിന് ആവശ്യമായ പേപ്പർ പ്രസ്സിൽനിന്ന് എടുക്കേണ്ടതും പേപ്പറിന്റെ നിരക്ക് പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടതുമാണ്. 11-05-2022 ഉച്ചയ്ക്കു 12.00 മണിക്ക് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രിന്റിംഗ് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും 10.30 മുതൽ 4.00 മണിവരെ ഓഫീസിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ടെണ്ടർ വില Rs. 7,500/-
നിരതദ്രവ്യം Rs. 50,000/-

ഇ ടെൻഡർ ഐഡി:  Tender ID 2022_KSICL_487664_1 
സൈറ്റ്: www.etenders.kerala.gov.in
ടെണ്ടർ പരസ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

ഒപ്പ്
ഡയറക്ടർ