അക്യുവിന്റെ കഥ

അക്യുവിന്റെ കഥ

125.00

ലൂ സുൻ
സുധീർ പി വൈ

Description

ആധുനിക ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിലെ മാസ്റ്റർ പീസുകളിലൊന്നായി ഗണിക്കാവുന്ന കൃതി.മൂലകൃതിയോട് നീതിപുലർത്തുന്ന വിവർത്തനവിസ്മയം

Additional information

രചന ലൂ സുൻ
ചിത്രീകരണം സുധീർ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ സുധീർ പി വൈ
ISBN 978-81-8494-398-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം പ്രൊഫ പി വിശ്വനാഥൻ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8