അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാർ

അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാർ

35.00

മാർഗി മധു
സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

 

Description

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാരുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന മാർഗി മധു
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-93-87136-15-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് രാജീവ് എന്‍ ടി