ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ

ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ

35.00

സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്
സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Description

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം
ISBN 978-81-8494-075-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 24