ആലെ ആലെ അരയാലെ

View cart “ആനക്കാര്യം” has been added to your cart.

ആലെ ആലെ അരയാലെ

40.00

മലയത്തു അപ്പുണ്ണി
പനയമുട്ടം ശ്രീകുമാർ

Description


പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്ന കുറെ കവിതകൾ

Additional information

രചന മലയത്തു അപ്പുണ്ണി
ചിത്രീകരണം പനയമുട്ടം ശ്രീകുമാർ
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-497-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8