ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ ഗണിതം

ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ ഗണിതം

70.00

പ്രൊഫ. പി രാമചന്ദ്രമേനോന്‍
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

Description

ഗണിതശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവനകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

Additional information

രചന പ്രൊഫ. പി രാമചന്ദ്രമേനോന്‍
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-93-87136-27-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8