ഇളങ്കോ അടികൾ

ഇളങ്കോ അടികൾ

75.00

പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പൻ

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

ചിലപ്പതികാര രചയിതാവായ ഇളങ്കോവടികളുടെ ജീവചരിതം

Additional information

രചന പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പൻ
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-430-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്