ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും

ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും

30.00

സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ടി ആര്‍ രാജേഷ്‌

Description

മലയാളത്തിലെ വാമൊഴിക്കഥയായ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി കവിതാ രൂപത്തിലാക്കിയത്.

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-158-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8