ഉത്സവാഘോഷം

ഉത്സവാഘോഷം

45.00

ഡോ എസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

ഉമേഷ് ഉണ്ണി

Description

ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ്.ആ വൈവിധ്യം ഭാഷയിലും ഉടുപ്പിലും മാത്രമല്ല ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉണ്ട്.
ഉത്സവങ്ങളുടെ കഥയും വൈവിധ്യവും പറഞ്ഞു തരുന്ന രചന

Additional information

രചന ഡോ എസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
ചിത്രീകരണം ഉമേഷ് ഉണ്ണി
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-308-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8