എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

50.00

ജോർജ് തഴക്കര
ഗോപിദാസ്

Description

കേരളപാണിനി’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എ ആര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മയുടെ ജീവചരിത്രം കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Additional information

രചന ജോർജ് തഴക്കര
ചിത്രീകരണം ഗോപിദാസ്
ഡിസൈന്‍ സി ഡി അജിത്
ISBN 978-81-8494-341-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8