എ കെ ഗോപാലൻ

എ കെ ഗോപാലൻ

80.00

പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍

രജീന്ദ്രകുമാർ

Description

സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി അവരിലൊരാളായി ജീവിച്ച പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട എ കെ ഗോപാലന്റെ ജീവിതകഥ.

Additional information

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം രജീന്ദ്രകുമാർ
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/8
ISBN 978-81-8494-025-1
പേജുകള്‍ 140