ഒരു ദിവസം പ്രിയ

ഒരു ദിവസം പ്രിയ

40.00

രചന : കാത്തി സ്പഗനോളി

SKU: ISBN 978-81-8494-096-1 Category:

Description

കുട്ടികളോട് രസകരമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം. പ്രിയ എന്ന കുട്ടി എങ്ങിനെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ അവളുടെ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കുന്നതെന്ന് രസകരമായി വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു