കണക്കിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ

കണക്കിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ

90.00

എൻ സുധാകരൻ

Description

ഗണിതത്തിൻെറ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമസ്യകളിലൂടെയും പ്രഹേളികകളിലൂടെയും കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്ന കൃതി. ഗണിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദകരമായ വായനാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം

Additional information

രചന എൻ സുധാകരൻ
ഡിസൈന്‍ പ്രദീപ് പി
ISBN 978-81-8494-381-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6