കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ

കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ

600.00

ജോണ്‍ സാമുവല്‍
അരുണ ആല‍ഞ്ചേരി

Description

നൂറു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറു നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കഥാസംസ്കാരത്തെ പരിചയപ്പെടാന്‍ അവസരം. നൂറു രാജ്യങ്ങളുടെ മാപ്പും പതാകയും കഥകള്‍ക്കൊപ്പം.

Additional information

രചന ജോണ്‍ സാമുവല്‍
ചിത്രീകരണം അരുണ ആല‍ഞ്ചേരി
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-459-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4