കരയിലും വെള്ളത്തിലും

കരയിലും വെള്ളത്തിലും

25.00

ചിഞ്ചു പ്രകാശ്‌
എ വി അനില്‍

Description

മുട്ടവിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന ആമക്കുട്ടന് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നതാണ് കഥ

Additional information

രചന ചിഞ്ചു പ്രകാശ്‌
ചിത്രീകരണം എ വി അനില്‍
ഡിസൈന്‍
ISBN 978-81-8494-481-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8