കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

85.00

മടവൂര്‍ ശശി

ജയേന്ദ്രന്‍

Description

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വം ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു ആദിവാസിബാലനും അവന്റെ ജീവിതപരിതസ്ഥിതികളുമാണ് നോവലിനാസ്പദം

Additional information

രചന മടവൂര്‍ ശശി
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രന്‍
ISBN 978-93-87136-19-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8