കുട്ടികളും ആരോഗ്യവും

കുട്ടികളും ആരോഗ്യവും

80.00

ഡോ. ബി പത്മകുമാര്‍
ടി ആര്‍ രാജേഷ്

Description

ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിെയടുത്താല്‍ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും നമുക്കു രക്ഷനേടാം. ഇന്നു കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലിയില്‍ നിന്നും ഉടെലടുത്തവയാണ്. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കി ജീവിതവിജയം നേടാൻ കുട്ടികളെ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് കുട്ടികളും ആരോഗ്യവും.

Additional information

രചന ഡോ. ബി പത്മകുമാര്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-399-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 88