കൊച്ചുരാജകുമാരന്‍

കൊച്ചുരാജകുമാരന്‍

90.00

അന്ത്വാന്‍ ദ് സാന്തെ-ക്സ്യൂപെരി

Description

സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാവഗീതമാണ് കൊച്ചുരാജകുമാരന്‍. നീലക്കണ്ണുള്ള, സ്വര്‍ണമുടിയുള്ള കൊച്ചുരാജകുമാരന്‍ വായനക്കാരെ സ്വപ്ന സങ്കല്‍പ്പങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു.

Additional information

രചന അന്ത്വാന്‍ ദ് സാന്തെ-ക്സ്യൂപെരി
ചിത്രീകരണം അന്ത്വാന്‍ ദ് സാന്തെ-ക്സ്യൂപെരി
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-451-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഫാ. ഡോ. കെ എം ജോര്‍ജ്
എഡിറ്റര്‍ ബി പ്രസാദ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8