ഗാന്ധിജി: സഹനസമരചരിത്രം

ഗാന്ധിജി: സഹനസമരചരിത്രം

120.00

രചന കെ ഗീത
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്

Description

ഗാന്ധിജി: സഹനസമരചരിത്രം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഗാന്ധിജിയുടെ ഐതിഹാസികമായ ജീവിതത്തിലേക്കും സമരചരിത്രത്തിലേക്കും
വെളിച്ചം വീശുന്നു.

Additional information

രചന കെ ഗീത
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍
ഡിസൈന്‍ ശിവപ്രസാദ് ബി
ISBN 978-93-87136-68-7
പേജുകള്‍ 96
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി