ചിത്തിരനും സ്വർണമൽസ്യവും

ചിത്തിരനും സ്വർണമൽസ്യവും

75.00

സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

ടി ആർ രാജേഷ്

Description


കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടകഥാകാരനായ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ കഥാസമാഹാരം.  കുട്ടികൾക്ക് അയത്നലളിതമായി വായിച്ചുപോകാൻ കഴിയുന്ന രചന

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം ടി ആർ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-324-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8