ചിലന്തിവല

View cart “ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും” has been added to your cart.

ചിലന്തിവല

Description

അച്ഛന്റെ ക്യാമറയിലൂടെ ഒരു ചിലന്തിവല സൂക്ഷ്മമായി നോക്കും വരെ അലിക്ക് വസ്തുക്കള്‍ ശരിയായി നോക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു……