ജഗദ് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ

ജഗദ് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ

65.00

കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ഗോപു പട്ടിത്തറ

 

 

Description

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978- 93-87136--14-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് രാജീവ് എന്‍ ടി