ജീവന്റെ വില

ജീവന്റെ വില

70.00

.കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

Description

ജീവനും മരണത്തിനുമിടയിൽ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്ന അപ്പു എന്ന കൗമാരക്കാരൻ്റെ കഥ. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അദ്‌ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് അത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്നതുമാണ് കഥാസാരം 

 

Additional information

രചന കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-446-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8