തുപ്പും കുഞ്ഞമ്പു

തുപ്പും കുഞ്ഞമ്പു

45.00

എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

Description

മനോഹരവും ലളിതവുമായ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ സമാഹാരം.
വാക്കുറച്ച കുട്ടികൾക്ക് മൊഴിയുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രചനകൾ

Additional information

രചന എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ റഹ്‌മാൻ പൊയ്കയിൽ
ISBN 978-81-8494-257-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8