നചികേതസ് – മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച ബാലൻ

നചികേതസ് – മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച ബാലൻ

50.00

മുഹമ്മ ശശിധരപ്പണിക്കര്‍
മനോജ് മത്തശ്ശേരില്‍

Description

ഉപനിഷത്തുകളില്‍ ഏറ്റവും സുന്ദരം കഠോപനിഷത്താണ് എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയദര്‍ശനത്തിലെ പ്രമുഖ ഉപനിഷത്തുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. നചികേതസ് എന്ന പുരാണ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. യമന്‍ നചികേതസിന് ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നചികേതസിന്റെ കഥ കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി ലളിതമായി പുനരാവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം മനോജ് മത്തശ്ശേരില്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978-81-8494-469-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം മുഹമ്മ ശശിധരപ്പണിക്കര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 48