നന്മമരം

നന്മമരം

85.00

പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണന്‍
ബാബുരാജന്‍‍

Description

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മലയാളിജീവിതത്തെ താങ്ങിനിര്‍ത്തിയ കല്‍പ്പവൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ്. സര്‍വാംഗം ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെങ്ങിന്‍റെ ചരിത്രപഥങ്ങളും അവതാരവിശേഷങ്ങളും കൗതുകക്കാഴ്ചകളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Additional information

രചന പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണന്‍
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍
ഡിസൈന്‍ ബാബുരാജന്‍‍
ISBN 978-81-8494-440-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ബി പ്രസാദ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4