നെല്ലിക്ക

നെല്ലിക്ക

40.00

രാധാകൃഷ്ണൻ എടച്ചേരി
ജയേന്ദ്രൻ

Description

ഇന്നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ചെറുകവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചും വിശകലനം ചെയ്തും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

Additional information

രചന രാധാകൃഷ്ണൻ എടച്ചേരി
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രൻ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-414-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4