നെല്ലിക്ക

View cart “കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ” has been added to your cart.

നെല്ലിക്ക

40.00

രാധാകൃഷ്ണൻ എടച്ചേരി
ജയേന്ദ്രൻ

Description

ഇന്നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ചെറുകവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചും വിശകലനം ചെയ്തും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

Additional information

രചന രാധാകൃഷ്ണൻ എടച്ചേരി
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രൻ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-414-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4