നെഹ്റുവിന്റെ ശാസ്ത്രദർശനം

നെഹ്റുവിന്റെ ശാസ്ത്രദർശനം

35.00

ഡോ.ടി എസ് ജോയ്

സുധീര്‍ പി വൈ

Description

നെഹറുവിന്റെ 125 -ആം ജന്മവാര്ഷികവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒന്നാണിത് .വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നെഹ്‌റുവിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു

Additional information

രചന ഡോ.ടി എസ് ജോയ്
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീർ
ISBN 978-81-8494-420-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6