പണ്ടു പണ്ടു കുഴിയാനകളുടെ കാലത്ത്

പണ്ടു പണ്ടു കുഴിയാനകളുടെ കാലത്ത്

150.00

ഡോ .രാധിക സി നായർ
ടി ആ ർ രാജേഷ്

Description

അമ്പതോ അറുപതോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ്സുമുറിയും കളിമ്പങ്ങളും നേരമ്പോക്കുകളും അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളിൽ തെളിയുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നോവൽ.

Additional information

രചന ഡോ .രാധിക സി നായർ
ചിത്രീകരണം ടി ആ ർ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ പ്രദീപ് പി
ISBN 978-81-8494-402-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4