പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

60.00

രാജു കാട്ടുപുനം

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാരുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന രാജു കാട്ടുപുനം
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-458-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്