പുരാതന ഇന്ത്യയും മധ്യകാല ഇന്ത്യയും

പുരാതന ഇന്ത്യയും മധ്യകാല ഇന്ത്യയും

185.00

ഡോ. സുമി മേരി തോമസ്
റോണി ദേവസ്സ്യ

Description

പുരാതന മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിത രീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം കുട്ടികൾക്കായി.

Additional information

രചന ഡോ. സുമി മേരി തോമസ്
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്സ്യ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978-93-87136-25-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4