പൂച്ചയുറക്കം

പൂച്ചയുറക്കം

65.00

വി എം ഗിരിജ
ബാബുരാജൻ

 

Description

ഋജുവായ വരികളിലൂടെ കുഞ്ഞുമനസ്സിലേക്ക് മധുരമിറ്റിക്കുന്ന കവിതകൾ

Additional information

രചന വി എം ഗിരിജ
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-377-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4