പൂച്ചയുറക്കം

View cart “ഹിതോപദേശകഥകൾ” has been added to your cart.

പൂച്ചയുറക്കം

65.00

വി എം ഗിരിജ
ബാബുരാജൻ

 

Description

ഋജുവായ വരികളിലൂടെ കുഞ്ഞുമനസ്സിലേക്ക് മധുരമിറ്റിക്കുന്ന കവിതകൾ

Additional information

രചന വി എം ഗിരിജ
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-377-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4