പോർബന്തറിൽ നിന്നൊരു ബാലൻ

പോർബന്തറിൽ നിന്നൊരു ബാലൻ

90.00

Description

മഹാത്‌മാഗാന്ധിയുടെ ബാല്യ-കൗമാരങ്ങളിലെ ജീവിതം, സ്വതന്ത്രമായ ആശയങ്ങൾ, വഴിത്തിരിവുകൾ… എല്ലാം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം

Additional information

രചന ബ്രിജി കെ ടി
ചിത്രീകരണം എൻ ടി രാജീവ്
ഡിസൈന്‍ ഗോഡ്‍ഫ്രെ ദാസ്
ISBN 978-93-87136-73-1
പേജുകള്‍ 56
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍