പ്രസംഗവും ഉപന്യാസവും

പ്രസംഗവും ഉപന്യാസവും

40.00

ഡോ.അജിതൻ മേനോത്
രാജീവ് എൻ ടി

 

Description

പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചും ഉപന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പുസ്തകം

Additional information

രചന ഡോ.അജിതൻ മേനോത്
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-434-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6