മണ്ണാങ്കട്ടയും കരീലയും

മണ്ണാങ്കട്ടയും കരീലയും

35.00

പുനരാഖ്യാനം: വിമലാ മേനോന്‍
ചിത്രീകരണം: ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരീലയുടെയും കഥ ചിത്രപുസ്തക രൂപത്തില്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത്.

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ISBN 978-81-8494-069-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം വിമലാ മേനോന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6