മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പതിനൊന്ന് ബാലകവിതകള്‍

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പതിനൊന്ന് ബാലകവിതകള്‍

35.00

വിവിധ ഏഴുത്തുകാര്‍

ജയേന്ദ്രന്‍

Description

മലയാളത്തിലെ ബാലകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Additional information

രചന വിവിധ ഏഴുത്തുകാര്‍
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രന്‍
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-086-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6