മഹാഭാരതത്തിലെ നുറുങ്ങുകഥകൾ

മഹാഭാരതത്തിലെ നുറുങ്ങുകഥകൾ

55.00

തുളസി കോട്ടുക്കൽ
ജയേഷ് ശിവൻ

 

Description

കഥകളുടെ അക്ഷയഖനിയാണ് മഹാഭാരതം. ആ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അറിയാനും ഏറെയുണ്ട്. മനോഹരങ്ങളായ ചില കഥകൾ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ

Additional information

രചന തുളസി കോട്ടുക്കൽ
ചിത്രീകരണം ജയേഷ് ശിവൻ
ഡിസൈന്‍ സുധീർ പി വൈ
ISBN 978-81-8494-271-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8