മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ

മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ

80.00

ഡോ എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്

സഗീർ

 

Description

ത്യാഗത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്റെ ജീവിത കഥ

Additional information

രചന ഡോ എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
ചിത്രീകരണം സഗീർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-455-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2016
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്